Elluviidud projektid

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetas tegevusi veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkondades.

Programm oli avatud kaks kuud alates 31. märtsist. Tähtaegselt, 1. juuniks 2017 esitati Räpina Vallavalitsusele 41 projektitaotlust. Hajaasustuse programmi hindamise komisjon tutvus 26. juunil majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning teostas 27. juunil nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamise. Komisjoni hindamise tulemusena sai positiivse hinnangu 24 projekti. Põlva maavanema 07.07.2017. a korraldusele nr 1-1/17/429 „Hajaasustuse programmi 2017. aasta vahendite Põlvamaa jaotus" ja hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes, rahuldas Räpina Vallavalitsus 11. juulil 2017. a korraldusega nr 269 „Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste rahastamine" 20 taotlust (faili teksti lõpus). Toetusvahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata 4 taotlust.

Kokku eraldati toetusteks 45 031,58 eurot, millest 22 515,79 eurot rahastatakse riigieelarve vahenditest ja 22 515,79 eurot Räpina valla eelarve vahenditest.

Programmi raames kasu saadavate majapidamiste ning elanike arv:

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate majapidamiste arv                     

15

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate inimeste arv                   

49

sh alla 18-aastaste isikute arv

13

 

Tegevused ja rajatavad objektid valdkondade kaupa:

1. Veesüsteemide valdkond

salvkaevu rajamine      

5

salvkaevu süvendamine/puhastamine

3

joogiveetorustiku rajamine

7

vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine

9

vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

2

vee kvaliteedi analüüs

9

 

2. Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

omapuhasti (imbsüsteem, filtersüsteem) ehitamine       

9

Kogumiskaevu ehitamine

1

kanalisatsioonitorustiku ehitamine

10

vanade heitvee kanaliseerimissüsteemide ja-seadmete likvideerimine

3

                                                                                  
3. Juurdepääsuteede valdkond

teepõhja ja -katte ehitamine      

1