Elluviidud projektid

Lintes aadressil Tammistu tee 12 kortermaja lammutamine

Projekti eesmärgiks on aadressil Linte küla, Tammistu tee 12  aastaid kasutusest väljas olnud ning sellest  tingituna ohtlikuks ja ümbruskonda risustavaks muutunud kortermaja lammutamine.

Projekti nimi: 
Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõiugusega koormatud kinnisasjal asuva elamu lammutamine

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Projekti käigus lammutatakse täielikult kortermaja maapealsed ning maa-alused osad. Kogu mineraalne ehitusmaterjal purustatakse ning viiakse ära. Pärast lammutustööde lõppu krunt tasandatakse, kaetakse pinnasega ning teostatakse murukülv. Kortermaja kõrval olevad puud säilitatakse.

Projekti abikõlbulik maksumus
11 861,40 eurot
Toetuse summa
8302,98  eurot
Valla kohustused
3558,42 eurot
Projekti elluviimise aeg
17.03.2017–30.06.2017

Programm/meede
Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või  hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal asuva elamu lammutamise toetamise meetme eest vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Toetuse eraldamist korraldab Sihtasutus KredEx.