1.11.21

AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE

Räpina vallas toimuvate avalike ürituste korraldamise nõuded on kehtestatud Räpina Vallavolikogu 25.08.2021 määrusega nr 1-2/12 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".


Avalik üritus on avalikus kohas (määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk) toimuv ja avalikkusele avatud lõbustus-, spordi- või kaubandusüritus, võistlus, etendus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.


Lihtsustamaks avalike ürituste korraldamist ja lubade menetlemist on avalikud üritused tinglikult jagatud teavituskohustusega ja loakohustusega üritusteks.


TEAVITUSKOHUSTUSEGA AVALIKUD ÜRITUSED


Teavituskohustusega on avalikud üritused, mille korraldamiseks piisab Räpina Vallavalitsuse teavitamisest. Need on üritused, mis ei vasta määruse nr 1-2/12 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" paragrahvi 8 lõikes 2 nimetatud tunnustele. Korraldaja esitab teatise kirjalikult vähemalt seitse kalendripäeva enne ürituse toimumist Räpina Vallavalitsuse kantseleisse ning Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuurile. 


määruse nr 1-2/12 lisa 1 - avaliku ürituse korraldamise TEATIS


Teatisele lisatakse vajalikud kooskõlastused vastavalt määruse nr 1-2/12 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" paragrahv 6 lõikele 4.

Kui teatis on nõuetekohaselt esitatud, puudusi ei esine või need on likvideeritud annab menetleja ürituse korraldajale esimesel võimalusel kirjaliku kinnituse, kuid mitte hiljem kui kaks kalendripäeva enne ürituse toimumist.

 

LOAKOHUSTUSEGA AVALIKUD ÜRITUSED


Loakohustusega üritused on avalikud üritused, mille korraldamiseks on nõutav avaliku ürituse luba. Loakohustusega on üritus:

1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või;
2) kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a. üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis) või;
3) kus tehakse küttekoldevälist tuld (lõke vms), tuletöid (tõrvikud vms), kasutatakse pürotehnilisi tooteid või;
4) kus kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused) või;
5) mis, toimub öörahu ajal või;
6) millega kaasnevad muud asjaolud, mis võivad kaasa tuua olulise või kõrgendatud ohu.

Ürituse korraldaja esitab Räpina Vallavalitsuse kantseleisse loa taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentide ja kooskõlastustega vähemalt 21 kalendripäeva enne ürituse toimumist. 


määruse 1-2/12 lisa 2 - avaliku ürituse korraldamise LOA TAOTLUS 


Taotlusele lisatakse vajalikud dokumendid ja kooskõlastused vastavalt määruse nr 1-2/12 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" paragrahv 10 lõigetele 2 ja 3. 

Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab Räpina Vallavalitsus vähemalt seitse kalendripäeva enne ürituse toimumist. Vajaduse korral määrab loa andja ürituse korraldamise ja pidamise lisatingimused. 


Loa andja teavitab loa andmisest ürituse korraldajat ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri ning Tehnilise Järelevalve Ametit, kui üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet seadme ohutuse seaduse tähenduses. Vajadusel teavitab loa andja loa andmisest Päästeameti Lõuna Päästekeskust ja teisi riigi ametiasutusi ja/või organisatsioone. Loa andja teavitab kirjalikult loa andmisest keeldumisest loa taotlejat.


KESKKONNAHOIU TINGIMUSED JA SOOVITUSED
 

  • Ürituse korraldaja tagab jäätmete liigiti kogumise ja äraveo vastavalt Räpina valla jäätmehoolduse eeskirjale ja ürituse iseloomule. Kauplejate ja toitlustajate tegevuse käigus tekkinud jäätmete liigiti kogumine on soovituslik korraldada eraldi.
  • Toitlustamisel ja jookide pakkumisel eelistada korduskasutatavaid nõusid.
  • Vältida ühekordsete meenete tasuta jagamist. Eelistada söödavaid ja kohalikku päritolu meeneid.

 

 

Toimetaja: KERTU ANNI