Räpina valla arengudokumendid

27.10.23

Räpina valla arengukava 2035


2023. aasta märtsikuus alustas vallavalitsus Räpina valla arengukava 2035 koostamist. Esimesed avalikud arutelud toimusid märtsikuu igal neljapäeval:

02.03.2023 arutati valdkonasid: sotsiaalhoolekanne, tervishoid, tervisedendus, korrakaitse ja turvalisus. 
09.03.2023 arutati valdkonasidkultuur, sport, vaba aeg, turism
16.03.2023 arutati valdkonasid: haridus, huviharidus ja noorsootöö. 
23.03.2023 arutati valdkonasid: taristu, looduskeskkond ja keskkonnaseisund. 
30.03.2023 arutati valdkonasid: valla juhtimine, ettevõtlus, kohaliku kogukonna arendamine. 

 

Räpina valla arengukava 2035 lähtealusteks on kehtiv Räpina valla arengukava aastateks 2023–2030, erinevad valdkondlikud arengudokumendid, arengukava koostamiseks läbi viidud elanike küsitluste (koos kevadel 2023 avalikkusega peetud kohtumiste tulemustega) ja vallavalitsuse spetsialistidega peetud arutelude tulemused. Arengukava ei ole mõeldud üksnes vallajuhtidele ja -ametnikele, vaid on suunatud kõigile Räpina valla elanikele, ettevõtjatele, vabaühenduste liikmetele ja teistele osapooltele.

 

Räpina valla arengukava 2035 dokument sisaldab koos lisadega valla hetkeolukorra, võtmeprobleemide ning eripära lühikirjeldust, strateegilisi eesmärke koos nende saavutamiseks kavandatud olulisemate tegevussuundadega ja tulemuslikkuse täitmist mõõdetavate näitajatega, eelarvestrateegiat ning tegevuskava aastateks 2024–2027.

 

Arengukava seab sihid viies strateegilises valdkonnas, mis võimaldab omavahel enim seotud valdkondade väljakutseid ja vajadusi koos analüüsida, seada neile ühiseid strateegilisi eesmärke ja vältida kavandatavate tegevuste kattuvust:

●     Inimest ja loodust arvestav elukeskkond (avalik ruum ja planeeringud, maakasutus ja elamumajandus, loodus ja keskkond ning selle kaitse, jäätmemajandus, teedevõrk ja tänavavalgustus, transport ja liikuvus, veemajandus, sooja- ja energiamajandus)

●     Enesearengut võimaldav ja kaasav haridus ning noorsootöö (haridus, noorsootöö)

●     Elanike turvalisust ning vajadusi ja heaolu toetav keskkond (sotsiaalvaldkond, tervis, turvalisus)

●     Piirkonna eripärasid väärtustav kultuuriruum (kultuur, vaba aeg, sport, kodanikuaktiivsus ja vabaühendused)

●     Elujõuline ja arenev ettevõtlus (ettevõtlus, ettevõtlikkus, tööturg)

 

Määruse "Räpina valla arengukava 2035" eelnõu on esitatud volikogule. Määruse eelnõu esimene lugemine toimub Räpina vallavolikogu 20.09.2023 istungil, teine lugemine 13.10.2023 istungil.

Ettepanekuid võib esitada vabas vormis e-postiga vald@rapina.ee, käsipostiga või postiga (Kooli 1, 64504 Räpina).

__________________________________________________________________________________________________________________

Toimetaja: EVA MOREL