Esimesse klassi astuja toetus

6.08.15

Toetust makstakse Eesti Vabariigis asuva üldhariduskooli esimesse klassi astuja ühele hooldusõigusega vanematest, lapse eestkostjale, isikule, kelle juures laps elab perekonnas hooldamise lepingu alusel või kellel on lapse ülalpidamiskohustus ning kes seetõttu tegeleb lapse kasvatamisega (edaspidi lapsevanem).
Toetus makstakse 10. septembri seisuga Eesti Hariduse Info Süsteemi (EHIS) kantud andmete alusel septembrikuu jooksul.
Esimesse klassi astuja toetust võib toetust saama õigustatud isik taotleda lapse kohta ainult ühel korral, s.o lapse põhihariduse omandamise alustamisel.
Esimesse klassi astuja toetus on 64 eurot.
Toetuse saamiseks esitavad Räpina valla koolidesse õppima asuvate laste vanemad algava õppeaasta 1. septembriks koolile ühe vanema nime ja pangakonto numbri, kuhu toetus kanda. Kool edastab vanemate andmed vallavalitsusele, kus sotsiaaltoetuste menetleja kontrollib kooliminejate vastavust EHIS andmetega.
Räpina vallast väljaspoole asuvatesse koolidesse õppima asuvate laste vanemad esitavad toetuse saamiseks taotluse vallavalitsusele.

 

alus:  Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 9 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord"