Elluviidud projektid

« Tagasi

Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Räpina valla üldhariduskoolidesse

 

Projekti nimi: Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Räpina valla üldhariduskoolidesse

 

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

 

Projekti eesmärk on võimaldada Räpina valla üldhariduskoolides õppivatele õpilastele, kelle terviseseisund või muu erivajadus eeldab kohandusi, kvaliteetset hariduse omandamise võimalust kodulähedases koolis koos teiste omaealiste õpilastega. Andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppetööst eemalviibimine või õppekeele ebapiisav valdamine vajab mitmekesist ning ümberkohandatavat õpikeskkonda.

 

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Projekti tulemuseks on vastavalt hariduslike erivajadustega õpilaste vajadustele kujundatud integreeritud õpikeskkond ja õppevara, mis loob soodsa ja õpilaste eneseväärikust ning õpimotivatsiooni toetava sotsiaalse keskkonna:

Räpina Ühisgümnaasiumis ja Ruusa Põhikoolis on tagatud ATH ja pervasiivse arenguhäirega õpilastele sobiv õpikeskkond ning on loodud rahunemise ja motivatsiooni nurgakesed; Viluste Põhikoolis on sisustatud eripedagoogi klass, loodud rahunemise ja motivatsiooni nurgake ning tagatud sügava nägemispuudega lapsele vajalikud õppe- ja abivahendid; Mehikoorma Põhikoolis on tagatud kõnepuudega lastele vajalikud abivahendid.

 

Projekti abikõlblik maksumus
44 307,90 eurot
Toetuse summa
30 963,44 eurot
Valla kohustus 
13 344,46 eurot

Projekti elluviimise aeg
01.09.2021–31.08.2022

Programm/meede
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse rakenduskava prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" rakendamine. Meetme rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium ning rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.