Ehitise kasutusluba

24.04.19

Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral. 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1010/2201/9005/Lisa_2_01.03.2019.pdf#  

Kasutusteatise taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui kasutusteatise taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Räpina Vallavalitsuse ehitusspetsialistile, kes kannab andmed ehitisregistrisse. Erandjuhul peetakse silmas eelkõige füüsilisi isikuid, kellel näiteks puudub võimalus internetti kasutada. Sellisel juhul tuleb esitada vastavad põhjendused ja omavalitsuse ametnik saab igakordse kaalutlusotsuse alusel hinnata, kas isikul ka tegelikult puudub võimalus vastavate dokumentide elektrooniliseks edastamiseks. 

Kasutusloa taotluses märgitakse:

 1. taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri; 
 1. kasutusloa kättetoimetamise viis; 
 1. ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus; 
 1. kasutusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas ehitatud ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve ning ehitamise liik; 
 1. ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks taotletav aeg; 
 1. õigusaktis sätestatud juhul ehitise hooldusjuhend; 
 1. ehitist ehitanud isiku andmed, asjakohasel juhul ka ehitusprojekti koostanud isiku andmed, ja kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed; 
 1. energiamärgis, kui see on nõutav; 
 1. õigusaktis sätestatud juhul tõendid ehitise auditi kohta (nt elektripaigaldise, gaasipaigaldise või lifti kasutuseelse auditi järeldusotsus); 
 1. ehitusdokumendid, välja arvatud juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks; 
 1. andmed riigilõivu tasumise kohta. 

Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Kuna ehitist võib ehitada tööprojekti staadiumis oleva ehitusprojekti järgi, siis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada vajalikud tööprojektid. Juhul, kui põhiprojekti staadiumis olev ehitusprojekt oli koostatud piisava detailsusega, mis võimaldas nõuetekohaselt ehitada, siis võib esitada ka vastava põhiprojekti (ennekõike puudutab see tehnovarustuse osa). 

Ehitusdokumendid on eelkõige: 

 1. teostusjoonised (nt vundamendi ja tehnovarustuse teostusmõõdistused jne); 
 1. ehituspäevik; 
 1. kaetud tööde akt; 
 1. töökoosolekute protokollid; 
 1. muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid. 

Kasutusloa menetlusest

Kasutusluba antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. 

Omavalitsus kaasab menetlusse taotluses märgitud kinnisasja omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku. Kiirema menetluse huvides soovitame kasutusloa taotlusele juurde lisada kõigi kinnisasja kaasomanike nõusolekud või kui on moodustatud korteriühistu, siis korteriühistu esindaja nõusolek

Omavalitsus esitab kasutusloa taotluse eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusloa taotluse esemega (nt Päästeamet, Terviseamet, Politsei- ja Piirivalveamet jt). 

Omavalitsus esitab kasutusloa taotluse eelnõu vajaduse korral arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis puudutada (nt Veterinaar- ja Toiduamet, ehitise projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve tegija jt). Kiirema menetluse huvides soovitame kasutusloa taotlusele juurde lisada ehitise projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve tegija nõusolekud kasutusloa väljastamise kohta. 

Pärast kasutusloa taotluse ja vajalike dokumentide esitamist teostatakse ehitise kohapealne ülevaatus. Kui ehitis tunnistatakse nõuetele vastavaks, väljastatakse ehitisele kasutusluba. 

Vajalik on tasuda nõuetekohane riigilõiv.