« Tagasi

Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Jaanikeste küla Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu  eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.07.2016  kuni 02.08.2016.  Planeeringuala asub Räpina  vallas  Jaanikeste  külas Kärbi katastriüksusel (70702:002:0342) Võhandu  jõe  paremal kaldal ning on suurusega 8152 m². Planeeringualale on kavandatud  rajada elamu ja kolm abihoonet. Räpina valla üldplaneeringu alusel paikneb planeeringuala Võhandu jõe ehituskeeluvööndis, maa kasutamise sihtotstarve on elamumaa.  Hoonestuse  rajamiseks  on  vajalik ehituskeeluvööndi  vähendamine,  mistõttu  tehakse  detailplaneeringuga  ettepanek üldplaneeringu  muutmiseks.